Alumni Page

We are still populating this page. If you see your name missing, please let us (Jin) know. He is trying to tally everyone.

Alex Peng

Manuel Gliech

Patrick Ding

Haojian Zhang

Pengtao Xu

Alice Huang

Kevin Fritz

C. John Eom

Zhichu Tang

Bintao Hu

Emily Nishiwaki

Qifan Peng

Jun Zhou

Chengyu Liu

Ding-Yuan Kuo

Yucheng Zhu

Yichen Yan

Yixu Zong

Meghna Srivastava

Yuepeng Guan

Padtaraporn Chanhom

Natalis Urbas